นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับสำหรับผู้ใช้บริการ แทนใจ (Tanjai)


แทนใจ (Tanjai) แอปพลิเคชันสวัสดิการตำรวจ เป็นโครงการที่ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งใจสร้างขึ้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแทนใจ (Tanjai) มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ช่วยให้การบริหารจัดการสวัสดิการ และการส่งข่าวสารภายในองค์กรเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คำนึงถึงความสำคัญและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้น สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยในนโยบายนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล1. นิยาม

คุณ” หมายถึง ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ (ข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

แทนใจ (Tanjai)” หมายถึง แอปพลิเคชัน แทนใจ ซึ่งให้บริการโดย สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยรวมถึงแอปพลิเคชันในส่วนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัปเดต หรือเพิ่มเติม โดยสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วแต่กรณี เว้นแต่ แอปพลิเคชันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง อัปเดต หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างหากจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้หรือที่ระบุตัวตนของคุณได้จากข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ยศ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ภาพถ่ายของคุณ หมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้แก่ท่าน เชื้อชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ และ ข้อมูลทางการเงิน2. รายละเอียดทั่วไป

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อการชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยคุณรับทราบว่า เราอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มี การเปลี่ยนแปลงไป โดยคุณสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้นี้ได้อยู่เสมอที่เมนู ตั้งค่า เลือกหัวข้อ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” โดยเราจะได้เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าแอปพลิเคชันนี้ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

อนึ่ง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการลงทะเบียน/สมัครใช้แอปพลิเคชัน แทนใจ (Tanjai) การเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราในแอปพลิเคชันนี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เราจะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อใช้บริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของแอปฯ เว็บไซต์ และบริการของเรา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

- ข้อมูลอุปกรณ์ที่คุณใช้สำหรับการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

- ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)

- ข้อมูลการติดต่อระหว่างคุณและหน่วยงาน และ

- ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน

- ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log)

- สถิติการเข้าแอปพลิเคชัน

- เวลาที่เยี่ยมชมแอปพลิเคชัน (Access Time)

- ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน และ

- ข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลประจำตัวของคุณ และข้อมูลสวัสดิการของคุณ เท่าที่จำเป็น จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเราจะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าข้อมูลนั้นได้ถูกส่งมาให้เราอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งแหล่งข้อมูลอื่นที่เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณมานั้นรวมถึง เสิร์ชเอนจิน โซเชียลมีเดีย หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอื่นๆ แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะเป็นต้นประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เราเก็บรวบรวม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ประกอบไปด้วย :ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

ข้อมูลการรับราชการ เช่น ยศ ตำแหน่ง ขั้นเงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

ข้อมูลสวัสดิการ เช่น เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการบ้านพัก การฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินเยียวยากรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ สหกรณ์ เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รวมถึงข้อมูลที่คุณติดต่อสื่อสารกับเราหรือทีมงาน เป็นต้น

ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน ข้อมูลเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log), ข้อมูลโดยตรงที่ได้รับจากการใช้บริการ เป็นต้น

ข้อมูลอื่นๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลการทำแบบสำรวจ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ รายละเอียดตามข้างต้นเป็นตัวอย่างข้อมูล โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราวิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

- ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การให้บริการและฟีเจอร์ส

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้ เพื่อให้บริการ ทำให้มีความเฉพาะตัว บำรุงรักษา และพัฒนาแอปฯ เว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ:

ติดต่อคุณเพื่อให้บริการ

สร้าง จัดการ และทำให้บัญชีของคุณเป็นปัจจุบัน

ตรวจสอบประวัติข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ยืนยันตัวบุคคลของคุณ

เปิดใช้งานฟีเจอร์สที่ทำให้แอปฯ ของคุณมีความเฉพาะตัวสำหรับคุณ

ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณราบรื่นมากขึ้น เช่น การกรอกข้อมูลลงทะเบียนอัตโนมัติ

การบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่น แก้ปัญหาการใช้งาน (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม

คุ้มครองความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ

ประมวลผล จัดการ และยืนยันสิทธิ์หรือคำขอของคุณในการลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชัน รางวัล และบริการต่างๆการสนับสนุนลูกค้า

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า โดยเราอาจดำเนินการดังนี้

สืบสวนและจัดการความกังวล

ติดตามและพัฒนาการตอบสนองด้านการสนับสนุนลูกค้า

ตอบสนองต่อคำถาม ความคิดเห็น และผลตอบรับ และ

แจ้งคุณเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้าค้นคว้าและพัฒนา และความปลอดภัย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการ และความพอใจของคุณ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและมั่นคงของบริการของเรา เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ส (features) ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือข้อยกเว้นอื่นตามที่กฎหมายกำหนดแทนฐานความยินยอม เช่น เพื่อการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ ถูกคาดหวัง หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่าง เช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่น

บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นของเรา และ

คุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของเราในกรณีที่มีคำร้องหรือข้อพิพาท

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ กิจการร่วมค้า ขายสินทรัพย์ของบริษัท การรวมกิจการ การปรับโครงสร้างบริษัท การเงิน ธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ หรือการซื้อธุรกิจของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทอื่นการสื่อสารและการตลาด

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อทำการสื่อสารและการตลาด ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรม โดยเราอาจส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว อัพเดท จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ (mailers) สิทธิประโยชน์ คำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ โดยเราอาจสื่อสารทางการตลาดผ่านทางบริการส่งข้อความออนไลน์ การแจ้งเตือนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน แทนใจ โดยปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้งของคุณ อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการให้บริการตามแอปพลิเคชันนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทซึ่งทำงานร่วมกับเรา หรือบุคคลอื่น เช่น บุคคลที่เราได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่างๆ แก่คุณมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ในแอปพลิเคชัน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของแอปพลิเคชันและเครือข่ายที่ให้บริการ โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว เราจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี หากคุณเชื่อว่าบุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้างต้น ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้ คุณสามารถแจ้งเราเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป โดยเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบไปพร้อมกันด้วยว่า คุณได้มีการใช้งานแอปพลิเคชัน สินค้า หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อหรือไม่ เนื่องจากอาจเป็นไปได้ว่าผู้รับข้อมูลต่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณจากการใช้งานแอปพลิเคชัน สินค้า หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของคุณที่เก็บรวบรวมโดยแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อดังกล่าวได้ คุณจึงควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้รับข้อมูลต่อด้วย โดยต้องตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับข้อมูลต่อด้วย

โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้การบริหารจัดการภายในองค์กร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องการบังคับใช้กฎหมาย

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานราชการร้องขอ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลคุณ

รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

หรือเมื่อมีความจำเป็นในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยแก่ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือเมื่อมีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ส่วนรวม (เช่น ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อการการติดตามผู้สัมผัส และเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเรา)ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลาสิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณมีตัวเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือไม่ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นกับเราได้ ถ้าเราได้ขอความยินยอมจากคุณเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และคุณได้เลือกที่จะถอนความยินยอมในภายหลัง เราจะเคารพการตัดสินใจของคุณตามหน้าที่ทางของกฎหมายของเรา

อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้น อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้างต้น หรืออาจทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการได้ เมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมของคุณ เราจะยังสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เท่าที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต

ถ้าคุณต้องการขอใช้สิทธิของคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดการติดต่อท้ายนโยบายนี้ ด้านล่าง

เราจะตรวจสอบและยืนยันคำขอของคุณก่อน เราอาจจะขอให้คุณให้ข้อมูลหรือเอกสารยืนยันประกอบคำขอเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณมีอำนาจที่จะขอใช้สิทธิ

เมื่อยืนยันได้แล้วว่าคุณมีอำนาจในการขอใช้สิทธิ เราจะดำเนินการปฏิบัติตามคำขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการด้วยมาตรการตามกฎหมาย องค์กร และเทคนิค เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับความคุ้มครอง โดยประการนี้ให้หมายรวมถึงมาตรการป้องกันการสูญหาย หรือใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ของเรา ภายใต้หลักความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล กระบวนการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย

อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตมิใช่ช่องทางที่ปลอดภัยเสียทีเดียว แม้ว่าเราจะดำเนินการให้ดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยซึ่งข้อมูลของคุณที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆ ได้ ดังนั้นการส่งผ่านข้อมูลยังคงเป็นความเสี่ยงของคุณต่อไปการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรานโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

เรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของประกาศนี้เมื่อใดก็ได้ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางแอปฯ หรือช่องทางอื่นของเราตามความเหมาะสมอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันที่ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับ เรารายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร 5 ชั้น 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล contact@tanjaicard.com

เว็บไซต์ https://tanjaicard.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พิมพ์นิภา ลัคนาจันทโชติ